NE YAPARIZ ?

SOSYAL-SİYASAL-EKONOMİK ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI (TAYA) İLERİ İSTATİSTİK ANALİZİ ÇALIŞMASI (2017-devam)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2006, 2011 ve 2016 yıllarında yürüttüğü “Türkiye Aile Yapısı Araştırması”nda hanehalkı dinamikleri, evlilik ve akrabalık ilişkileri, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere aile içi ilişkiler ve ailelerin sosyal ve kültürel faaliyetleri incelenmiştir SAM tarafından üstlenilen 2017 çalışmasıysa, önceki üç dalgada elde edilen verileri kullanarak derinlemesine istatiksel analiz yapmayı amaçlamaktadır. Bu analizler sonucu ortaya çıkacak makaleler daha sonra kitaplaştırılacaktır.

KAMUOYU YOKLAMASI (2005-devam )

Ülke çapında düzenli olarak yürütülen kamuoyu yoklamalarıyla birlikte toplumdaki siyasi eğilimler ve görüşler mevcut sosyal ve politik dinamikler ve gündem çerçevesinde anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Çalışma özel bir şirket için yapılmaktadır.

TRT KÜLTÜR KANALI ARAŞTIRMASI (2017)

Çalışmanın amacı TRT’nin açmayı planladığı kültür kanalına ilişkin olarak katılımcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamaktır. Çalışmada 15 derinlemesine görüşme ve 6 odak grup toplantısı yapılmıştır.

KIR MEKÂNININ SOSYO-EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜ: MODERNLEŞEN VE KAYBOLAN GELENEKSEL MEKÂNLAR VE ANLAMLAR (2017)

Çalışma kırsal mekandaki sosyo-ekonomik değişimi ve bu değişimin arkasındaki nedenleri saptamayı amaçlamaktadır. Araştırmada 200 köyde 1200 kişiyle yüz yüze anket yapılmıştır.

AÇEV – GAP YAZ OKULLARI PROGRAMI ARAŞTIRMA PROJESİ (2017)

Araştırma AÇEV’in okul öncesi eğitim programını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında Suriyeli ve bölgede yaşayan çocuklar ve annelerine anadili Kürtçe ve Arapça olan anketörler tarafından eğitim öncesi ve eğitim sonrası değerlendirme testleri uygulanmıştır. Çalışma Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’da yürütülmüştür.

TÜRKİYE’DE BABALIK ARAŞTIRMASI (2016)

Çalışma babalık kavramı bağlamında erkeklerin tutum ve davranışlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırmayı oluşturmaktadır (3200 yüz yüze görüşme, 40 derinlemesine görüşme). Araştırma sonuçları ebeveynlik konusunda yeni politikaların oluşturulmasına yönelik veri sağlamaya hizmet edecektir.

Çalışma AÇEV için yapıldı.

NESİLLER VE AİLE ARAŞTIRMASI ÖNTEST VE TEST ÇALIŞMASI (2015)

Proje Türkiye’de Nesiller ve Aile Araştırması’nın uygulanmasına yönelik ön test ve test anketleri yapmak üzere tasarlanmıştır. Araştırmada ebeveynlerle çocuklar arasındaki ilişkiler ayrıca partnerlerin kedi aralarındaki ilişkiler incelemektedir. Kamu politikalarının ve programlarının bu sorunlar üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek için özellikle doğurganlık, ortaklık, erişkinliğe geçiş, ekonomik faaliyetler, bakım görevleri ve tutumları gibi konular üzerinde durulmuştur.

Çalışma T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için yapıldı.

SOYKIRIM ALGISI ARAŞTIRMASI (2015)

PODEM için yürütülen “Soykırım Algı” konulu araştırma kapsamında, 12-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Trabzon ve Kars’ta toplam 10 odak grup toplantısı düzenlenmiş ve 82 kişiyle görüşülmüştür.

Çalışma Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) için yapıldı, kitap olarak basıldı.

TÜRKİYE ERGEN PROFİLİ ARAŞTIRMASI (TEPA) (2014)

Proje kapsamında Türkiye’de yaşayan ergenlerin ruhsal, sosyo-ekonomik ve kültürel yönleri incelenmektedir. Proje nitel (12 odak grup görüşmesi), ve nicel (6747 yüz yüze görüşme) araştırmalardan ve bir literatür taramasından oluşmaktadır.

Çalışma T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı içi yapıldı. Çalışma raporu Bakanlık tarafından 2014 yılında Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlandı.

DİNİN KAMUSAL ALANDAKİ ROLÜ (2014)

Çalışmanın nicel ayağında Türkiye’de yaşayan insanların günlük alışkanlıkları, dini eğilimleri ve uygulamaları araştırılarak dinin kamu yaşamındaki rolünü nasıl değerlendirdikleri incelenmektedir (örneklem büyüklüğü 1212). Çalışmanın nitel ayağındaki amaç da, yine aynı şekilde, insanların kamusal alan ve kamusal hayatı din üzerinden değerlendirdiklerinde akıllarında neyin canlandığını anlamaktır. Çalışmada kendisini dindar Sünni Müslüman ya da dindar Alevi gören kişilerle 40 odak grup toplantısı ve 30 derinlemesine görüşme yapılmıştır.

Çalışma Prof. Anna Secor (Kentucky Üniversitesi) ve Dr. Banu Gökarıksel ( North Carolina at Chapel Hill Üniversitesi) için yapıldı.

TRAKYA GÖÇ ARAŞTIRMASI (2013)

Araştırma Trakya bölgesinde sanayileşmenin etkisiyle artan ve gelen yıllarda artması düşünülen göç hareketini yönetebilmek ve uygun stratejileri geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında Trakya’nın sanayileşmiş kentlerinde göçmen ve yerlilerle beş odak grup ve 17 derinlemesine görüşme yapıldı. Trakya genelinde 1309 kişiyle yüz yüze anket çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma Trakya Kalkınma Ajansı için yapıldı.

CUMA HUTBELERİ ARAŞTIRMASI (2012)

Projenin amacı il müftülükleri tarafından hazırlanan Cuma hutbesi metinlerinden toplumsal cinsiyetle ilgili olanlarının imamlar tarafından cemaate aktarılış şeklini incelemek ve olası farkları ortaya koymaktır. Hutbeyi aktaran imamın metinlere ne ölçüde bağlı kaldığı, metine ek yapıp yapmadığı ve yorumları da araştırmanın konusudur. Bu bağlamda hutbeyi dinleyen kişilerle de görüşerek imam tarafından aktarılan mesajın dinleyiciler tarafından ne şekilde anlaşıldığına da bakılmaktadır.

Çalışma bir akademisyen için yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN 2005–2009 DÖNEMİNDE UYGULANAN “ÇOCUKLARDA PSİKOSOSYAL GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI”NIN (ÇPGD) DEĞERLENDİRİLMESİ (2010)

Çalışmanın amacı, ÇPGD programının başlangıç hedefleri göz önüne alınarak etkilerini değerlendirmek ve sağlık sistemi çerçevesinde geliştirilecek politikalara dair önerilerde bulunmaktır.

Nicel çalışma kapsamında, 13 ildeki 1097 faydalanıcı anneye, 451 sağlık personeline yüz yüze anket uygulanmıştır. Nitel çalışma kapsamında ise faydalanıcılarla sekiz odak grubu düzenlenmiş, doktorlarla 10 ve hemşire/ebelerle 10 olmak üzere 20 derinlemesine görüşme yapılmıştır.
Potansiyel iş ortaklarıyla ise üç derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir (iki tane Milli eğitim Bakanlığı, bir tane AÇEV).

Çalışma UNICEF Türkiye ve T.C. Sağlık Bakanlığı için yapıldı.

TÜRKİYE’DE YAŞLILIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ARAŞTIRMASI (2010)

Çalışmanın konusu, Türkiye’de uzun dönemde değişen aile yapısı, yaşlıların mevcut durumu, aile ilişkileri, aile üyelerinin yaşlılar ve yaşlılık konusundaki tutum ve beklentileri ve yaşlılara yönelik politikaların değerlendirilmesidir. Çalışmanın birincil hedef kitlesi Türkiye’deki 40 yaş ve üstü kişilerdir.

Kapsamlı bir literatür çalışmasından sonra Türkiye genelinde 40 yaş ve üzeri nüfusu temsil eden bir örneklem çekilmiş, 70 ilde toplam 3851 kişiyle görüşülmüştür. Nitel araştırma kapsamında 12 ilde toplam 119 derinlemesine görüşme yapılmıştır.

Çalışma T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü için yapıldı.

EBEVEYN BAKIMINDAN YOKSUN ÇOCUKLAR İÇİN MİNİMUM STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI (2010)

Araştırmanın temel amacı SHÇEK kurumlarındaki 28 standardın uygulanması için ölçülebilir kriterler geliştirilmek, doğrulama kaynaklarını belirlenmek ve bir izleme ve değerlendirme sistemi geliştirmektir.

Çalışma kapsamında 12 ilde kuruluş temsilcilerinin katıldığı 15 çalıştay toplantısı ve 76 kuruluş ziyareti gerçekleştirilmiştir. Seçilen kuruluşlarda bakım ve meslek elemanlarıyla 719 anket yapılmıştır.

Çalışma UNICEF ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu için yapıldı.

UYKU ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI (2010)

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) için Türkiye erişkin nüfusunun yaşam biçimi, sağlık durumu, uyku yakınmaları ve bozuklukları üzerinde nicel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, uyku yakınmaları ve bozukluklarının erişkin nüfustaki prevalansını saptamak, bunların bireylerin çalışma durumu, alışkanlıkları ve sağlık durumuyla ilişkisini ortaya çıkarmak, böylece uyku bozukluklarını yordayıcı faktörleri ve uyku sorunlarının etkilerini ya da sonuçlarını belirlemektir.

Çalışma kapsamında, Türkiye genelini temsil eden 56 ilde 5021 kişiye anket uygulanmıştır.

Çalışma Türk Uyku Tıbbı Derneği için yapıldı.

ERKEKLİĞİN TOPLUMSAL VE GELİŞİMSEL İNŞASI ARAŞTIRMASI (2009)

Proje, erkeklerin gelişimsel, ailesel, sosyal ve ilişkisel deneyimlerini hayatları boyunca keşfetmeyi amaçlayan çok boyutlu bir erkeklik araştırmasıdır. Proje, kamuoyundaki ve özel alanlardaki erkeklerin duygusal deneyimlerini, bilişsel süreçlerini, çatışmalarını, tutum ve görüşlerini ortaya çıkarmaya ve erkeklerin ruh hallerini daha derin bir şekilde anlamaya odaklanmaktadır. Proje, Türkiye’de erkekliğin inşasını 4 başlık altında incelemeyi amaçlamaktadır: 1) erkekliğe ilişkin toplumsal değerler, tutumlar ve stereotipiler, 2) kişisel gelişim, 3) yetişkin bir erkek olmak, 4) toplumda yetişkin bir birey olmak.

Nicel çalışma kapsamında, 32 ilde 2000 anket uygulandı. Nitel çalışma kapsamında, yedi ilde 40 derinlemesine görüşme, 10 odak grup toplantısı yapıldı.

Çalışma Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden öğretim üyeleri için yapıldı (TUBİTAK destekli) ve kitap olarak basıldı.

HANE HALKI SAĞLIK ARAŞTIRMASI (2009)

Uygulanan anket Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir araştırmanın bileşeni niteliğindedir. Bu araştırma, aile hekimliği uygulamasından önce ve sonra sağlık harcamalarında nasıl bir değişim olduğunu anlamaya yöneliktir.

Erzurum ve Sivas’ta yaşayan 12.000 kişiyle 6000 hane görüşmesi yapılmıştır.

Çalışma T.C. Sağlık Bakanlığı için yapıldı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ VE YAŞLI FAYDALANICI DEĞERLENDİRMESİ (2009)

Memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, aylık tutarları, aylıkların ödenmesi ve aylık bağlama süreçleriyle ilgili düzenlemelere esas teşkil edecek verilerin elde edilmesi öngörülmüştür.

Türkiye genelinde 12 ilin kırsal ve kentsel alanlarında 1.497 kişiyle görüşülmüştür.

Çalışma Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası için yapıldı.

22 TEMMUZ 2007 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ÖNCESİ KAMUOYU YOKLAMALARI VE SEÇİM GÜNÜ SONUÇ TAHMİNİ (2007)

22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimleri öncesi seçmen davranışını izlemek amacıyla Haziran ve Temmuz aylarında Türkiye seçmen nüfusunu temsil eden iki kamuoyu yoklaması gerçekleştirilmiştir. Proje çerçevesinde seçmenin parti tercihinin yanı sıra öncelikli tercihleri ve gündemdeki konularla ilgili görüşleri araştırılmıştır. İlk araştırmada 2400, ikincisinde 1800 anket uygulanmıştır.

Seçim günü erken sonuç tahmini için 158.700 sandık içinden 81 ilin 340 ilçesine dağılmış bulunan 600 sandık çekilmiştir. Bu yöntemle, oy verme işlemi tamamlandıktan yalnızca dört saat sonra nihai oy dağılımı en yüksek yüzde 1’lik bir sapmayla tahmin edilebilmiş ve kamuoyuna açıklanmıştır.

Çalışma NTV için yapıldı.

2004 YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI (2004)

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, Türkiye geneli il genel meclisi sonuçları ve İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediye seçimi sonuçlarını erken saatlerde tahmin edebilmek amacıyla seçim günü oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık araştırmaları gerçekleştirildi. Bunun için Türkiye genelindeki sandıklardan 600 sandıklık, İstanbul, Ankara, İzmir metropoliten alanlarından ise 100’er sandıklık örneklemler çekildi. Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki mahalle ve köylere dağılmış olan sandıklardan sonuçların derlenip işlenmesi yaklaşık altı saatte tamamlandı.

CNN Türk, bu araştırma verilerine dayanarak seçim akşamı oy tahminlerinde bulunmuştur. Araştırmada ölçülen oy oranlarıyla kesin sonuçlar arasındaki sapma yüzde 1’i geçmemiştir.

Çalışma CNN Türk için yapıldı.

SYDTF VE SYDV’LER İLE SHÇEK KAMUOYU ARAŞTIRMASI (2004)

SYDTF, SYDV’ler ve SHÇEK’in misyonları ve hizmetleri bakımından hedef kitleleri, genel kamuoyu ve paydaşları arasında ne ölçüde tanındığını, nasıl algılandığını (kurumsal imaj), kamuoyunca ne ölçüde desteklendiğini belirlemek ve bu kurumlarca yürütülecek halkla ilişkiler (bilgilendirme ve iletişim) çalışmalarına temel oluşturacak bir durum saptaması elde etmek amacıyla bir çalışma yürütüldü.

Araştırmada nicel ve nitel yöntemler kullanıldı. Nicel çalışma kapsamında, çalışma çağındaki (15 yaş ve üzeri) Türkiye nüfusunu sosyoekonomik ve kültürel bakımdan temsil yeteneği olan 4132 kişilik bir örnek kitleye hane ortamında yüz yüze anket uygulandı. Nitel çalışma kapsamında ise kurumların potansiyel hak sahipleri, fiili fayda sahipleri ve sosyal paydaşları arasından seçilen kişilerle derinlemesine görüşmeler ve odak grup toplantıları düzenlendi.

Çalışma T.C. Başbakanlık SYDTF için yapıldı.

YEREL HALKIN SURİYELİ SIĞINMACILARA DAİR ALGILARI ARAŞTIRMASI-V-VI (2016)

Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeliler’e yönelik olarak halkın düşüncelerini anlamak için 22 ilde iki aşamalı (2200 + 2200) anket çalışması ve 40 kurumsal derinlemesine görüşme yapıldı.

Çalışma T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için yapıldı.

TÜRKİYEDE İYİ EĞİTİMLİ KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI ARAŞTIRMASI (2014)

Çalışmanın amacı, 25-44 yaş arası, lise veya daha yüksek eğitimli kadınların istihdam durumunu ve bu durumların sebeplerini saptamaktır. Araştırmanın nicel kısmı yurt çapında 3600 yüz yüze görüşmeden, nitel kısmı ise üç ilde yapılan sekiz odak grubundan oluşmaktadır.

Çalışma Bahçeşehir Üniversitesi için yapıldı (TÜBİTAK sponsorluğunda).

FİNANSAL YETKİNLİK ARAŞTIRMASI (2012)

Araştırmanın hedefi, Türkiye genelinde finansal yetkinlik seviyesinin belirlenmesi için vatandaşların davranışlarını, eğilimlerini, düşünüş kalıplarını, kabiliyetlerini belirlemektir. Örneklem, farklı sosyal kesimlerin tasarruf ve yatırıma dair karar verme süreçlerindeki, yetkinliklerindeki, ihtiyaçlarındaki benzerlik ve farklılıkları ölçecek şekilde oluşturulmuştur. 41 ilde 3000 yüz yüze görüşme yapılmıştır.

Çalışma Dünya Bankası Türkiye Ofisi için yapıldı.

TASARRUF ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI (2011)

Bu çalışmanın amacı, hanelerdeki tasarruf alışkanlıklarını ve Türkiye’deki görece düşük tasarruf oranlarının sebeplerini saptamaktır. 2010 Türkiye Ekonomik Raporu (Country Economic Memorandum) çerçevesinde, 2008-2009 global ekonomik kriz sonrası sürdürülebilir ekonomic büyümeyi sağlayabilecek, yurtiçi tasarrufu teşvik edecek çalışmalara dair anlayış kazanmak amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’nin yedi ilinde on üç odak grup toplantısı yapılmıştır.

Çalışma Dünya Bankası Türkiye Ofisi için yapıldı.

ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİNİN EKONOMİYE FAYDALARI (2009)

Araştırma, elektronik ödeme sistemlerinin ekonomik gelişim ile olan ilişkisine odaklanmaktadır. Banka ve kredi kartlarının kullanımı, alıcı ve satıcılara çeşitli faydalar sağlamaktadır. Ayrıca finansal işlemlerin bankacılık sistemi üzerinden yapılmasını sağlayarak kayıtlı ekonomiye katkıda bulunur ve makro-ekonomik avantajlar sağlar.

Araştırma kapsamında elektronik ödeme sistemlerinin tüm paydaşları değerlendirilmiş, konuyla ilgili resmi veriler toplanmış ve araştırma literatür taraması ile tamamlanmıştır.

Çalışma VISA Türkiye için yapıldı.

HANE HALKI SAĞLIK ARAŞTIRMASI (2009)

Uygulanan anket Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir araştırmanın bileşeni niteliğindedir. Bu araştırma, aile hekimliği uygulamasından önce ve sonra sağlık harcamalarında nasıl bir değişim olduğunu anlamaya yöneliktir.

Erzurum ve Sivas’ta yaşayan 12.000 kişiyle 6000 hane görüşmesi yapılmıştır.

Çalışma T.C. Sağlık Bakanlığı için yapıldı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ VE YAŞLI FAYDALANICI DEĞERLENDİRMESİ (2009)

Araştırmayla, Genel Müdürlükten aylık alanların memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, aylık tutarları, aylıkların ödenmesi ve aylık bağlama süreçleriyle ilgili düzenlemelere esas teşkil edecek verilerin elde edilmesi öngörülmüştür.

Türkiye genelinde 12 ilin kırsal ve kentsel alanlarında 1.497 kişiyle görüşülmüştür.

Çalışma Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası için yapıldı.

İSTANBUL’DA ESKİ KENT MERKEZLERİ VE GECEKONDU MAHALLELERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYO-MEKANSAL DEĞİŞİM (2009)

Araştırmada İstanbul’daki sosyo-mekansal dönüşümün tarihsel arka planı farklı dönemler çerçevesinde inceleniştir ve günümüze kadar etkili olan temel iktisat politikaları, göç ve demografik değişimler, konut sunum biçimleri, ilgili yasal düzenlemeler, planlama uygulamaları, konut-işyeri ilişkileri ve farklı dönemlerdeki önemli dönüşüm kararları analiz edilerek farklı ölçekler arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur.

İstanbul’da 6 mahallede 1362 kişiye anket uygulanmıştır.

Çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri (TUBİTAK destekli) için yapıldı, kitap olarak basıldı.

TESETTÜR MODASI ENDÜSTRİSİ: İSLAMİZM, KAPİTALİZM VE KİMLİĞİN ULUSLAR ÖTESİ COĞRAFYASI (2009)

NSF tarafından finanse edilen araştırmanın nitel kısmında, Türkiye merkezli tesettür modası endüstrisinin ölçeği, tarihi, coğrafi yapısı, bu endüstriyi niteleyen üretim, tasarım, satış ve finansman yöntemleri analiz edilecektir. Tesettür modasına ait üretimin, satışın ve tüketimin jeopolitiğe, jeoekonomiye ve uluslararası kimlik oluşumuna dair işaret ettikleri saptanacaktır. Araştırma kapsamında üç mini-grup (halkla ilişkiler, pazarlama ve reklamcılık çalışanlarıyla) sekiz odak grubu (altısı tüketiciler ile ikisi tekstil işçileri, terziler ve perakende satış çalışanları ile) olmak üzere toplam on bir grup görüşmesi yapılmıştır. (Proje Türkiye’deki tesettür modası sektörüne dair yapılan anket çalışmasını da kapsamaktadır ve SAM tarafından yapılmıştır. Benzer hedefli bir çalışma için SAM Temmuz 2013’de hazırlık amaçlı dört odak grubu çalışması organize etmiştir.)
Araştırmanın nicel ayağında 175 yüz yüze görüşme yapılmıştır.

Çalışma Kentucky Üniversitesi’nden Anna J. Secor ve North Carolina Üniversitesi’nden Banu Gokariksel için yapıldı.

BAĞCILAR BELEDİYESİ HANE HALKI ARAŞTIRMASI (2007)

Projenin amacı, toplumun ihtiyaçlarına etkili bir şekilde yanıt verebilmek adına yerel yönetimin bilgi temelli hizmet sunmasına olanak sağlamak ve kamu hizmetlerinin bilinçli kullanımına yönelik toplumda farkındalık yaratmaktır.

Nüfus ve diğer hane halkı verilerini toplamak için 150.000 hanede yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir.

Yüz yüze görüşmeler başlamadan iki ay önce bir bölge genelinde farkındalık yaratma kampanyası başlatılmış, bu yoğun geçen iki aylık program proje bitene kadar belirli aralıklarla tekrar ettirilmiştir. Proje kapsamında toplantılar düzenlenmiş, bilbordlara ilanlar verilmiş ayrıca okullarda, camilerde, kamu binalarında, hastanelerde ve diğer kamusal alanlarda 400,000 broşür ve 5000 poster asılmış ya da elle dağıtılmıştır.

Çalışma Bağcılar Belediyesi için yapıldı.

SHÇEK ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ (2006)

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) politika araştırma, izleme ve değerlendirme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik bir araştırma gerçekleştirildi.
Türkiye’de çocuk koruma sisteminin geliştirilmesine yönelik eylem planına temel oluşturacak güvenilir veri oluşturulması amaçlandı. Araştırmanın “Sosyal Hizmetler Master Planı” geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması amaçlandı.

Nicel çalışma öncesinde ve sonrasında derinlemesine görüşmeler ve grup tartışmaları. 100’den çok derinlemesine görüşme ([37 yararlanan,35 personel, 33+ diğer]; 6 grup tartışması).

Tamsayım anketi: Koruyucu aileler ile bu ailelerin koruması altındaki çocuklarla 550 görüşme.

Örneklem anketi: Çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarında kalan korunmaya muhtaç çocuklar, çocuk ve gençlik merkezlerinden halen ya da geçmişte hizmet alanlar ve sosyal yardım alan ailelerle toplam 5000 anket

Çalışma T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Sosyal Riski Azaltma Projesi Proje Koordinasyon Birimi için yapıldı.

TÜRKİYE’DEKİ İNSAN KAÇAKÇILIĞI ÇALIŞMASI (2005)

Türkiye’deki insan kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı deneyiminin gerçekleri hakkında toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir halkı bilgilendirme kampanyası oluşturulmak istenmiş, bu kampanyaya yardımcı olacak girdileri sağlamak için de bir nitel araştırma tasarlanmıştır. On iki odak grup toplantısı düzenlenmiş ayrıca Türkiye’nin 4 şehrinde derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bunlara ek olarak, her bir odak grup toplantısı sonunda yaklaşık 100 katılımcının değerleri, algıları ve önyargıları hakkında nicel bilgi sağlayacak kısa bir anket uygulanmıştır.

Çalışma IOM Uluslararası Göç Örgütü için yapıldı.

KAYITLI PERAKENDE SATIŞ NOKTALARI KANAAT ANKETİ (2005)

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) Bilimsel Araştırma Platformu için gerçekleştirilen Kayıtlı Perakende Satış Noktaları Araştırması, Türkiye’de perakende sektöründe kayıtdışılığın boyutlarına ilişkin mikro düzeydeki ilk nicel çalışmadır.

Araştırma modeli belirli bir dönemde farklı sektörleri kayıtdışılık açısından karşılaştırmayı ve her sektördeki kayıtdışılık oranlarının zaman içinde gelişmesini izlemeyi sağlayan endeks değerleri elde edilmesine olanak vermektedir.

Araştırma üç perakende ticaret segmentinde, kapalı kayıtlı satış noktalarını Türkiye ölçeğinde temsil edecek örneklemlerle gerçekleştirilmiştir. Toplamda, 28 ilde 600 anket uygulanmıştır.

Araştırma birincilik ödülü almış ve kitap olarak yayımlanmıştır.

Çalışma Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) Bilimsel Araştırma Platformu için yapıldı.

DEVLET HASTANELERİ YAPI GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI (2005)

İstanbul Sismik Riski Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP) çerçevesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında İstanbul’da 25 kamu hastanesinde mühendislik firmasının rapor ve tasarımları doğrultusunda yürütülecek yapı güçlendirme çalışmasının toplumsal etkisini değerlendirmeye yönelik bir araştırma yürütüldü.

Durum saptaması yapmak üzere hastaneler ziyaret edildi, hastanelerin faaliyet ve altyapı envanterleri çıkarıldı, bunun yanı sıra hastane yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. Hastanelerin yanı sıra yapı güçlendirmeden etkilenecek olan hasta ve hasta yakınları dernekleriyle, muhtarlarla ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi.

Çalışma T.C. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi için yapıldı.

TÜRKİYE’DEKİ SEÇKİNLERİN AVRUPA’YA YÖNELİK TUTUMU (2005)

Tarih Vakfı üyeleri tarafında 1266 anket doldurulmuştur.
Projenin ana hedefleri Türk seçkinlerinin siyasal ve toplumsal profilleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak, bu kişilerin 1960’lardan günümüze kadar olan mesleki, politik ve eğitim geçmişlerini anlamak ve Türkiye’nin Avrupa uyum süreciyle ilgili önemli konulara yönelik tutum ve tavırlarını değerlendirmektir.

Çalışma Nicolas Monceau için yapıldı.

MEER-ISMEP- İSTANBUL İLÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ (2005)

Çalışma, Dünya Bankası sponsorluğunda olan ISMEP (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi) projesi kapsamında yapılmıştır. İstanbul’un 32 ilçesine ait istatistiki bilgiler, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sağlanmıştır. İstanbul’un ilçelerinin sosyo-ekonomik yapılarına dair üniversitelerde yapılan araştırmaların da dikkate alındığı kaynak taraması yapılmıştır. 32 ilçenin sosyal, demografik ve ekonomik temellerine ulaşabilmek için faktör ve kümeleme analizleri yapılmıştır.

Çalışma T.C. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi için yapıldı.

BAKIRKÖY YAPI GÜÇLENDİRME PROJESİ KATILIM EĞİLİMİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ (2004)

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde ev sahiplerinin konut güçlendirmek için kaynak ayırma eğilimleri ve olanakları ile güçlendirme programına katılma kararlarında rol oynayan diğer etkenler araştırıldı. Ayrıca hanelerin depreme karşı aldıkları tedbirler ve DASK’a ilişkin değerlendirmeler saptandı. Bu çalışma Marmara Depremi Acil Yapılandırma (MEER) Projesi’nin bir parçasıdır ve İstanbul Deprem Riski Azaltma ve Acil Durum Hazırlık (ISMEP) Projesi’ne girdi sağlamak üzere gerçekleştirilmiştir.

Araştırma kapsamında Bakırköy ilçesinde bulunan farklı risk ve SES gruplarında 30 apartmanda toplam 265 daire sahibiyle odak gruplar toplantısı gerçekleştirildi. Her bir odak grup sonrasında bir kısa anket uygulandı.

Çalışma T.C. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi için yapıldı (Dünya Bankası sponsorluğunda).

TÜRKİYE’DE İŞ YERLERİNDE VE HANELERDE BİLGİSAYAR PENETRASYONU ARAŞTIRMASI (2004)

Proje kapsamında, hanelerde bilgisayar satın alma kararını veren kişilerle, işyerlerinde ise bilgisayar teknolojileri bölümü yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı.

Araştırmanın işyeri anketi kapsamında aşağıdaki konular incelendi:
 Türkiye’de işyerlerindeki bilgisayar penetrasyonu
 İşletmelerin BT altyapısı ve kültürü
 Bilgisayar kullanan işyerlerinin sektörlere ve işyeri büyüklüğüne göre incelenmesi
 Bilgisayar kullanılan işyerlerinin potansiyel bilgisayar alım ve yenileme süreci

Türkiye genelinde toplam 1000 işyeri, 3000 hanehalkı anketi uygulandı.

Çalışma Intel GmbH için yapıldı.

MEER PROJESİ KENTSEL KALICI KONUT BİLEŞENİ YENİDEN YERLEŞİM (KAMULAŞTIRMA ETKİ DEĞERLENDİRME) ÇALIŞMASI (2004)

Marmara Depremi’nde evlerini kaybeden hak sahipleri için, kalıcı konut inşa edilmek üzere özel mülk arazilerin kamulaştırıldığı üç alanda (Adapazarı-Camili, İzmit- Bekirpaşa ve Gölcük-Şirinköy) araştırma çalışması yürütülmüştür.

Kamulaştırma listelerinin elde edilip, bölgeyi tanımak üzere derinlemesine görüşmeler ve kahve toplantılarının tamamlanmasının ardından üç bölgede kamulaştırmadan etkilenen hanelerde bir tamsayım anketi (census survey) uygulanmıştır. Toprağı işlemeyen ve kamulaştırma bölgesinde ikamet etmeyen ama hissedar olarak tazminattan yararlanan mal sahipleriyle de görüşmeler yapılmıştır.

Çalışma T.C. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi için yapıldı.

ÇOKKÜLTÜRLÜ ORTAMDA KENTSEL BÜTÜNLEŞME VE SİVİL TOPLUM (1999-2003)

İstanbul’da kentsel bütünleşme, sivil katılım ve sosyalleşme konularında nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı bir dizi araştırma yürütüldü. Çalışma özellikle, kente göçle gelenlerin davranış biçimleri, mahalle yaşamına katılımı, kurumlara güveni ve yerel yönetim organlarıyla ilişkisi üzerinde odaklanmıştır.

Mayıs 1999’da gerçekleştirilen durum saptama çalışmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki sekiz mahalleden 674 kişiyle yüz yüze görüşme ve dört odak grup toplantısı yapıldı. Haziran 2001’de kadınların kentsel katılımının incelendiği dört odak grup toplantısı gerçekleştirildi. 2002 yaz aylarında İstanbul’un 72 mahallesinde 4000 yüz yüze görüşme yapıldı. Çalışmanın gerçekleştirilen son modülü 2003 yazında 14 grup tartışması ve sivil toplum kuruluşu liderleriyle yapılan 30 derinlemesine görüşmeden oluşmuştur.

Çalışma Kentucky Üniversitesi’nden bir akademisyen için yapıldı.

KAMU REFORMU ARAŞTIRMASI (2002)

Türkiye genelini temsil eden 2400 kişiye (% 39 kırsal, % 61 kentsel) anket uygulanmıştır.

Türkiye’de toplumun kamu yönetimine, kamu kurumlarına ve kamu hizmetlerine ilişkin algılaması çerçevesinde bir reform gereksiniminin hangi alanlarda odaklandığını; kamunun bir reform ölçeğinde yeniden yapılanması yönünde toplumda ne ölçüde güçlü bir istem bulunduğunu ve bir reform projesinin olası gündeminde yer alabilecek çeşitli yeniden düzenleme seçeneklerine ilişkin kamuoyu tercihlerini saptamayı amaçlayan kamuoyu araştırması. Araştırma, Türkiye genelini temsil eden 2400 kişilik bir örnekleme (% 39 kırsal, % 61 kentsel) uygulanan bir anket ile, dünyada ve Türkiye’de kamu reformu deneyiminin incelendiği bir masabaşı çalışmasından oluşmaktadır.

Çalışma TÜSİAD (Türk Sanayici ve İşadamları Derneği) için yapıldı.

TÜRKİYE GENÇLİĞİ 1998: SUSKUN KİTLE BÜYÜTEÇ ALTINDA (1998)

Gençlere yönelik olarak geliştirilecek özgül politikalara ve zaman içinde tekrarlanacak karşılaştırmalı çalışmalara temel oluşturmak amacıyla tasarlanmış araştırmada bir kavramsal masabaşı çalışmanın yanı sıra hipotez oluşturmaya ve soru formuna girdi sağlamaya yönelik odak grup toplantıları ve kentsel alanlarda yaşayan 2200 gençle yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Bulgular bir basın toplantısında açıklanmış, çeşitli açık oturumlarda tartışma konusu olmuştur. Araştırma raporu İngilizce ve Türkçe olarak basılmıştır.

Kavramsal çerçevenin oluşturulması, araştırma yöntemi ve örneklem tasarımı; soru formu hazırlanması; odak grup toplantılarının organizasyonu ve SAM stüdyosunda gerçekleştirilmesi, anketör eğitimi; yüz yüze ve derinlemesine görüşmelerin uygulanması ve koordinasyonu; veritabanı oluşturulması ve veri işleme; istatistiksel analizler; bulguların İngilizce ve Türkçe olarak raporlanması.

Çalışma Konrad Adenauer Vakfı için yapıldı.

TÜRKİYE SEÇİLMİŞ ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ DURUM ANALİZİ ÇALIŞMASI (1995)

Araştırma Sağlık Bakanlığı Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü altında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü ile birlikte, Population Council ve AVSC (Access to Voluntary and Safe Contraception/ Gönüllü ve Güvenli Kontrasepsiyona Erişim) International’ın destekleri ile yapılmıştır. Projeye dahil olan sağlık birimleri şunlardır:

• 8 Sağlık Bakanlığı Doğumevi
• 10 Sağlık Bakanlığı Genel Hastanesi
• 9 SSK (Sosyak Sigortalar Kurumu) Hastanesi
• 7 Üniversite Hastanesi
• 11 Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi
• 10 Sağlık Ocağı

Araştırma kapsamında çalışmanın programlanması, uygulaması, veri toplama ve veri girişi işlemleri, analiz ve raporlama yapılmıştır.

Çalışma Sağlık Bakanlığı Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü için yapıldı.

ENDÜSTRİYEL PAZAR VE ALGI ARAŞTIRMALARI

IHS MARKIT İMALAT SANAYİ PANELİ (2006-Devam)

Panel, 2.500’den fazla işletme, 650 aktif üye.

Panel üyeleriyle her ayın ortasında bağlantıya geçilmekte, telefon, ve mail yoluyla anket uygulanmaktadır.
Anketin kapsadığı konular:
– İmalat sanayisindeki değişikliklerin aylık olarak izlenmesi
– Arz / talep
– Fiyatlar
– Tedarikte yaşanan sorunlar
– Stoklar
– İstihdam

Çalışma IHS Markit için yapılmaktadır.

RADYO REKLAMLARI İZLEME PROJESİ (2005-2012)

RİAK (Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık Anonim Şirketi) tarafından düzenlenen radyo reklamları izleme ve değerlendirme ihalesinin kazanılması ile SAM maliyeti düşük, verimliliği yüksek, özelleştirilmiş veri toplama sistemi geliştirmeye başladı. Proje kapsamında ulusal ve yerel radyo kanalları 24 saat takip edildi. Tüm reklam spotları ile ilgili raporlar hazırlandı. Hazırlanan raporlar internet aracılığı ile RİAK üyelerine ve abonelerine ulaştırıldı.

Ekim 2004’te kurulan sistem, görsel-işitsel yayınların izlenmesi, kaydedilmesi, analiz edilmesi, raporlanması esnasında “parmak izi” ve “damgalama” teknolojilerini kullandı.

Çalışma RİAK için yapıldı.

KORUYUCU BOYA SEKTÖRÜ (2009)

Çalışmanın amaçları, koruyucu boya pazarının boyutunu ve endüstride ağırlıklı olarak kullanılan kimyasalları belirlemek, üreticilerin, ithalatçıların bor içeren koruyucu boyalar ile ilgili görüşlerini öğrenmek, tedarikçi ve müşterilerin tercihlerini saptamaktır. Çalışma kapsamında, iş sahipleri, Çalışmanın amaçları, koruyucu boya pazarının boyutunu ve endüstride ağırlıklı olarak kullanılan kimyasalları belirlemek, üreticilerin, ithalatçıların bor içeren koruyucu boyalar ile ilgili görüşlerini öğrenmek, tedarikçi ve müşterilerin tercihlerini saptamaktır. Çalışma kapsamında, iş sahipleri, yöneticiler, akademisyenler ve STK’lar ile 64 derinlemesine görüşme yapılmıştır, uluslararası ve yurtiçi pazarlarının analizleri için literatür taraması yapılmıştır.

Çalışma TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi için yapıldı.

KOBİ BANKACILIĞI (2008)

Çalışma, bir özel bankanın yakın zamanda KOBİ’ler ile ilgili yaptığı pazarlama çalışmalarının, rakiplerine göre olan pozisyonlarına, müşteri memnuniyetine ve müşteri sadakatine göre değerlendirilmesi için yapılmıştır. Çalışmada hem nitel hem nicel yöntemler kullanılmıştır. Nitel çalışma, altı ilde yapılmış altı odak grubu görüşmesini ve otuz derinlemesine görüşmeyi kapsamaktadır. Kalitatif araştırmadan elde edilen veriler ile anket nihai haline getirilmiştir. Temsiliyeti sağlamak için KOBİ sektörü dört ana kategoriye (imalat, ticaret, hizmet, inşaat ve girişimler) ve dokuz alt kategoriye ayrılmıştır. Araştırmanın nicel aşaması on bir ilde 1847 işletmeyle yapılmıştır.

Çalışma özel bir banka için yapıldı.

KURUMSAL İTİBAR ÇALIŞMASI (2006)

Araştırmanın yapıldığı kurumsal şirketin itibarını ölçmek için hedef kitleye telefonla anket (CATI) yapılmıştır.

Üst düzey işletme yöneticileri, ulusal devlet memurları ve meclisteki düzenleyici komisyon üyeleri ve STK liderleri (ya da üst düzey yöneticileri) gibi 310 yüksek profilli katılımcıyla derinlemesine görüşme yapılmıştır. Ayrıca çeviri ve geri çeviri; veri işleme ve çizelgeleme gibi hizmetler de sunulmuştur.

Çalışma bir kurumsal şirket için yapıldı.

BANKA KURUMSAL İTİBAR, MÜŞTERİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI (2006)

Banka’nın yeniden yapılandırılma sürecinde yürütülen çalışmaların genel kamuoyu, kanaat önderleri ve banka çalışanları tarafından nasıl algılandığını ve bankanın sektör içindeki konumunu saptamak amacıyla üç modüllü nicel bir araştırma yürütüldü.

En az bir banka şubesinin bulunduğu yerleşmelerde yaşayan ve en az bir bankada aktif durumda hesabı bulunan 18 ve üzeri yaşlardaki nüfusla 28 ilin toplam 75 ilçesinde 1609 kişiyle hane ortamında yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

Banka’nın kurumsal, ticari, girişimci ve kooperatif üyesi olmak üzere dört segmentten müşterilerle 42 ilde toplam 828 görüşme gerçekleştirildi.

Banka’nın 421 çalışanına anket uygulandı.

Çalışma bir kamu bankası için yapıldı.

ÖZEL SİGORTA KULLANIMI VE MARKA ALGILAMA ARAŞTIRMASI (2005)

Araştırma kapsamında sigorta şirketlerinin bilinirliği, sigorta şirketlerinin kimliğinin algılanması, sigorta ürünlerinin bilinirliği, sigorta ürünlerinin kullanılma düzeyi, müşterilerin sigorta şirketlerinden memnuniyet düzeyi, şirketlerin birbirlerine göre konumu, kamuoyunun sigorta şirketinden beklentileri, mevcut sigorta şirketlerinin karşılaştırmalı olarak bu beklentileri karşılama düzeyleri incelenmiştir.

İstanbul’da 105 işyeri, Türkiye genelinde 1200 hane görüşmesi yapıldı.

Çalışma bir Sigorta şirketi için yapıldı.

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (TMB) KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI (2003)

Araştırma genel olarak inşaat sektörünün ve TMB’nin kamuoyundaki imajı ve tanınırlığının yanı sıra özel sektöre ve özel sektör kuruluşlarına ilişkin algılamaları saptamak üzere yapılandırılmıştır. TMB’ye kamuoyu tarafından atfedilen toplumsal sorumluluk boyutları; 1999 depreminin inşaat sektörü itibarına etkisi; TMB’nin öbür özel sektör kuruluşlarıyla karşılaştırılması; TMB’nin kurumsal performans değerlendirmesi; TMB’nin kurumsal imajını yükseltmekte etkili olabilecek stratejik alanlar incelenen konular arasındadır.

Araştırma kapsamında çeşitli kesimlerle farlı yöntemler kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Hedef kitleyi oluşturan C+ ve üzeri SES düzeyinden kentsel kamuoyuna yüzyüze anket uygulaması (1000 adet); kurum üyeleri ve yabancı ülke temsilciliklerine posta yoluyla anket uygulaması; kurumun çeşitli gruplardaki sosyal paydaşlarıyla toplam 207 adet derinlemesine görüşme yapılmıştır.

Çalışma Türkiye Müteahhitler Birliği için yapıldı.

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KAMU BANKALARI (2002)

Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın yeniden yapılandırılması amacıyla uygulanan programın ve kurum imajlarının, genel kamuoyunda, kurum bünyesinde ve bankaların sosyal paydaşları (stakeholders) ile kanaat önderleri arasında nasıl algılandığını saptayan üç modüllü bir çalışmadır.
Genel kamuoyu: Türkiye genelinde, bir bankada hesabı bulunan toplam 1.829 kişiyle görüşüldü.
Kurum kültürü: 900 banka çalışanına anket uygulandı.
Sosyal paydaşlar: Tarımsal müşteriler, ticari ve kurumsal müşteriler, özel sektör birlik ve kuruluşları, özel sektör üst kuruluşları, ilgili kamu kuruluşları, bankacılık sektörü, siyasal partiler, işçi sendikaları, bürokratlar ve Hazine temsilcileriyle toplam 420 yüz yüze görüşme yapıldı.

Çalışma T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. için yapıldı.

YAYIMLANMIŞ ÇALIŞMALAR